ОБЩИ УСЛОВИЯ

 Настоящите Общи условия са в сила между:

„Трендлайн Пловдив“ ООД, регистрирано в град Пловдив, ЕИК: 204419720  със седалище и адрес на управление гр. Пловдив 4000, ул. Крали Марко 15А,  email: nikolay@toskov.com,  телефон: +359 899 154922, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, от една страна,

и от друга – лицето, съгласило се с настоящите „Общи условия“, наречено по-долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛ, във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите услуги на информационно общество чрез уебсайта www.toskov.com

Молим да се запознаете с настоящите Общи условия за ползване на услугите, предлагани чрез уебсайта www.toskov.com

Услугите на Доставчика се предоставят на Потребителите , при условие че същите приемат без да променят правилата и условията съдържащи се в този документ. Уебсайтът www.toskov.com се състои от различни по съдържание страници и е собственост и се управлява от Доставчика. Настоящите Общи условия имат силата на договор между Доставчика и Потребителя, който се счита за сключен от момента на използване на услуга, предоставяна от Доставчика, и има действие до момента на прекратяване на използването на Услугата.

Настоящите Общи условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), Закона за електронната търговия, както и с другите нормативни актове, действащи в Република България. Ако не сте съгласни с тези Общи условия, молим да не продължавате с употребата на www.toskov.com

 

  1. Понятия и дефиниции

1.1 За целите на настоящите Общи условия посочените по-долу термини и изрази, използвани в тях, имат следното значение:

 „Доставчик” е „Трендлайн Пловдив“ ООД, собственик на уебсайта www.toskov.com Доставчикът има пълните права едностранно да променя съдържанието на уебсайта, както и начините на достъп до него.

„Потребител” e дееспособно лице, навършило пълнолетие, което се е съгласило с настоящите Общи условия във връзка със заявяването и използването на предлаганите в www.toskov.com услуги.  Потребител е и лице, заявило, заплатило и използващо Услуга, предоставяна от Доставчика.

 „IP Адрес„ („IP address“) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

„Потребителски профил” е част в сайта, която съдържа информация за Потребителя.  Предоставените от Потребителя при регистрацията му или използването на Услугата данни за имена, телефон, адрес на електронна пощасе съхраняват от www.toskov.com, като достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. В своя профил Потребителят може да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, да има достъп до история за абонаметните планове, които е ползвал, да променя паролата си за достъп и др.

„Парола” е избрана от Потребителя комбинация от символи (букви и/или цифри), която заедно с актуален адрес на електронна поща на Потребителя, му предоставя възможността да извършва валидни поръчки за закупуване на предлаганите в www.toskov.com услуги.

 „Цена на абонамент” е крайната цена за абонаментен план, включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.

 „Случайно събитие” е непредвидено към момента на заявяване на определен абонаментен план или последващо заплащане за използването на Услуга, обстоятелство от извънреден характер, което прави ползването на Услугата обективно невъзможно.

„Известие/Нюзлетър” са електронни информационни съобщения, отнасящи се до предлагани чрез www.toskov.com услуги през определен период от време, които може да са поместени на Интернет страницата, а може и да се изпращат по електронната поща на Потребител, ако той се е абонирал за получаването на публикацията.

„Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия и изпращани на Потребителя.

„Интернет страницата”е сайтът www.toskov.com, чрез който се предлагат услугите на Доставчика.

„Услуга”включва предоставянето, под формата на абонаменти планове или под друга избрана от Доставчика форма, на услуги на информационно общество по смисъла на Закона за електронната търговия, а именно предоставяне на възмездни търговски съобщения, които предоставят от разстояние чрез използването на електронни средства след изрично изявление от страна на Потребителя. Услугите, които Доставчикът предоставя на Потребителите се изразяват в публикуване на Интернет страницата, както и периодично изпращане на прогнозни данни чрез електронни съобщения. Прогнозните данни и инфрмацията са свързани основно, но не само с очаквания за изменения в цената и стойността на валутни двойки. Доставчикът си запазва правото едностранно и по свое усмотрение да променя предлаганите от него услуги. В случаите, когато промяната се въвежда по време на ползване на услуга от страна на Потребителя, промяната влиза в сила за него след изричното му съгласие.

„Трето лице”е всяко лице, различно от Доставчика и Потребителя.

 

 2. Условия за ползване на уебсайта

2.1. Уебсайтът www.toskov.com е достъпен от всяка точка по света. Информацията, която се съдържа на този сайт, е предназначена само за Потребители в държави, в които използването на Услугите не е в разрез със съответното законодателство. Доставчикът не носи отговорност, ако Услугите се ползват от Потребители, които нямат право за това по силата на местното законодателство.

2.2. Потребителите могат да ползват информацията, публикувана в и получавана чрез сайта само за лична употреба с нетърговска цел.

2.3. Забранено е модифицирането, публикуването, препродаването, преносът и дистрибуцията на Услугите без изричното съгласие на Доставчика.

2.4. Доставчикът си запазва правата върху цялата интелектуална собственост, съдържаща се в Услугите, като запазени марки, ноу-хау, търговски тайни, лого, дизайн, символи, отличителни белези, рекламни мотота, банери, предоставяна информация и сигнали и др. Не се позволява съдържанието на сайта и на предлаганите Услуги да се променя, копира, разпространява, прехвърля или да се манипулира по какъвто и да е било друг начин.

2.5. Услугите, предлагани от Доставчика не могат и не трябва да бъдат ползвани от Потребителя за незаконни цели.

2.6. Използването на Услугите е възможно да изисква умения и възможност за преценка, които Потребителят следва да упражнявате по свое усмотрение, изцяло и единствено за негова сметка и на неговсобствен риск.

2.7.Потребителят носи отговорност за всяко действие или бездействие в нарушение на настоящите Общи условия и относимото българско законодателство за времето, през което неговото потребителско име и парола се използват. Също така Потребителят носи отговорност за достъпа и използването на неговото потребителско име и парола от трети лица. Ако Потребителят има основание да предполага, че някой друг има неоторизиран достъп до неговото потребителско име и парола, трябва незабавно да уведоми Доставчика.
Информацията на уебсайта www.toskov.com, включително графики, текуща информация за състоянието на даден актив или пазар, където се търгува той, календар, новини, анализи, обучителни материали, вкл. видео обучение, пазарни настроения, технически индикатори, както и всякаква подобна информация е предназначена и цели единствено информираност на Потребителя. Същата има само осведомителен характер и не следва по никакъв начин да бъде считана и използвана като инвестиционен съвет или препоръка за сключване/ несключване на сделки.

2.8. Лични данни, включително списъци с адреси на електронна поща, които Потребителите доброволно и по собствено желание предоставят при своята регистрация/ползване на Услугите в www.toskov.com, няма да бъдат продавани, наемани, заемани, търгувани, или отдавани на трети лица. Всяка информация въведена от Потребителя в www.toskov.com ще бъде пазена и няма да бъде ползвана по начин, за който Потребителят не е дал съгласието си.

2.9. Доставчикът публикува на основен адрес https://www.toskov.com и на под адрес https://alexina.toskov.com

2.9.1. описание на основните характеристики на всяка предлагана от него услуга;

2.9.2. цена, която следва да бъде заплатена от страна на Потребителя за дадена услуга;

2.9.3. информация за начините на плащане;

2.9.4.  срок, в който Потребителят може да използва дадена Услуга при заплащането на съответната цена;

2.9.5. наличието или липсата на право на Потребителя и условията и начина за упражняването му да се откаже от заявената Услуга;

2.9.6. всякаква друга информация, която Доставчикът е длъжен, съгласно българското законодателство, да предостави своевременно на Потребителя преди използване на Услуга от Потребителя.

2.10.  Доставчикът има право да променя цени, обхват на Услугата, начин за плащане и предоставяне на Услугата, както и дизайна и технологията на сайта. Доставчикът има право да спре предоставянето на дадена услуга или да промени обхвата й изцяло по своя преценка и без предварително уведомление до Потребителя. Потребителят следва да следи самостоятелно на сайта www.toskov.com за направените промени. В случай, че се налага промяна по отношение на заявена и заплатена от Потребителя Услуга и промяната засяга съществени параметри по нея, представител на Доставчика се свързва с Потребителя, за да го уведоми за промяната.

2.11. Доставчикът има право да поставя електронни препратки към други Интернет страници и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки, сочещи към други уебсайтове.

2.12. Потребителят се задължава:

2.12.1. да посочи своите две имена, точен и валиден телефон и адрес на електронна поща за кореспонденция;

2.12.2. да плати цената на заявената от него Услуга;

2.12.3. да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си;

2.12.4. с оглед спецификата на Интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата, да прекратява сесията, при която е влязъл в потребителския си профил чрез натискане на виртуалния бутон “изход”;

2.12.5. да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

2.12.6. да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;

2.12.7. да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други потребители да използват Интернет страницата;

2.12.8. да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в Интернет страницата и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;

2.13. Потребителят има право на:

2.13.1. достъп в режим онлайн до Доставчика, при спазване на условията и изискванията за достъп, освен при настъпване на обстоятелства извън контрола на Доставчика – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;

      1. достъп и корекция в режим онлайн на предоставените при регистрацията данни;

2.13.3. да преустанови използването на заявената от него Услуга, в съответствие с разпоредбите на настоящите Общи условия;

2.14. При неспазване на задълженията на Потребителя, включително, но не само в случаите, когато Доставчикът има съмнение или доказателства, че профилът на Потребителя се използва от повече от едно лице,  Доставчикът има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Потребителя и трети лица до предоставяната Услуга, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на  Потребителя. В тези случаи Доставчикът има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

 

 3. Изпращане на известия.

3.1. Използването на Услугите на сайта www.toskov.com, както и абонирането за която и да е от Услугите е свързано с изпращане на електронни съобщения. Използвайки Услугите на Доставчика и приемайки настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява да получава всички електронни съобщения, които Доставчика предоставя, посредством сайта www.toskov.com, имейли, телеграм приложение и други комуникационни средства.

3.2. С акта на заявяване на ползването на Услуга и въвеждане на данните си в Интернет страницата при регистрацията си, Потребителят дава съгласие да получава електронна кореспонденция, информационен нюзлетър, както и да получава рекламни съобщения чрез електронна поща, sms (кратко съобщение през мобилен телефон) и по всякакъв електронен път.  Потребителят може да се откаже от получаване на известия на електронната си поща и на мобилния си телефон по всяко време като:

3.2.1. използва специално направената интернет връзка, която се съдържа във всяко известие – бутона „отписване” (“Unsubscribe”).

3.2.2. като се свърже с Доставчика на посочения на интернет страницата адрес на електронна поща/телефон с изрично искане за неполучаване на известия.

3.3. Ако след направен отказ от получаване на известия, Потребителят заяви ново ползване на Услуга, счита се, че отново се е съгласил да получава известия.

3.4Доставчикът си запазва правото да избира към кого да изпраща известия, както и да премахне от своята база данниПотребител, който е дал своето съгласие да получава известия.

 

 4. Предоставяне на Услугата. Технически стъпки. Прекратяване и ограничаване на услугата.

4.1Настоящите общи условия се прилагат както за Услуги, за които се изисква регистрация, така и за такива, за които не се изисква регистрация.

4.2. За да използва Услугите, Потребителят следва да въведе избрана от него парола за отдалечен достъп. Паролата за отдалечен достъп се определя от Потребителя, чрез извършване на онлайн регистрация в Интернет страницата на Доставчика, съобразно посочената в нея и настоящите общи условия процедура.

4.3. От момента на извършване на регистрацията и по точно с попълване на данните си и натискане на бутоните “ Да, приемам „, “ Регистрация “ или друго изявление в смисъл на съгласиеПотребителят приема настоящите Общи условия и се счита обвързан от тях и се задължава безусловно да ги спазва. В случаите когато за ползване на Услуга не е необходима регистрация, от момента на заявяване и/или първото използване на дадена Услуга, Потребителят приема настоящите Общи условия и се счита обвързан от тях. От момента на обвързване на Потребителя с клаузите на настоящите Общи условия възниква възможността същият да използва Услугите, предлагани чрез www.toskov.com

4.4. Доставчикът потвърждава извършената от Потребителя регистрация, чрез изпращане на уведомление на посочен от Потребителя електронен адрес, на който се изпраща и информация за активиране на регистрацията. Потребителя потвърждава регистрацията чрез електронна препратка в уведомлението, изпратено от Доставчика.

4.5. При извършване на регистрацията Потребителя се задължава да предостави верни и актуални данни и своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна. В случай че Потребителят предостави неверни данни или не са отразени настъпили промени в тях, Доставчикът има право да спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугата. Потребителят може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма.

4.6. Във всеки момент преди, по време или след предоставяне на Услугата, Доставчикът има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни. В случай, че по някаква причина Потребителят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да генерира нови такива и да ги изпрати на Потребителя, след като се последният предостави доказателства, че профилът е негов.Потребителите използват предимно интерфейса на Интернет страницата на Доставчика за извършване на електронни изявления в отношенията помежду им.

4.7. Във всеки момент преди, по време или след предоставяне на Услугата, Доставчикът има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни. В случай, че по някаква причина Потребителят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да генерира нови такива и да ги изпрати на Потребителя, след като се последният предостави доказателства, че профилът е негов.

4.8. Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде заявено използването на Услугата.

4.9. Потребителят се задължава при използването на Услугата да не използва софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднения в ползването й от другите Потребители.

4.10. Потребителят осигурява самостоятелно оборудването за достъп до Услугата и нейното управление.

4.11. Когато е необходимо да се изпращат данни за достъп или други, от съображения за сигурност на личните данни на Потребителя, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Потребителя при регистрацията.

4.12  С оглед повишаване качеството на Услугите , извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности, Доставчикът има право временно или за неограничен период от време да ограничи или преустанови предоставянето на Услугата. Доставчикът своевременно възстановява предоставянето на услугата след отпадане на обстоятелството, което е причина за преустановяването.

4.13. Предоставянето на Услугите се преустановява:

4.13.1. с изтичане на срока на периода на предоставяне на Услугата, съобразно абонаментния план, избран от Потребителя.

4.13.2. в случаите, когато Доставчикът има съмнение или доказателства, че профилът на Потребителя се използва от повече от едно лице;

4.13.3. с прекратяване на регистрацията на Потребителя за ползване на Услугата, когато за нея се изисква регистрация;

4.13.4. при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на Доставчика или Потребителя;

4.13.5. по взаимно съгласие на Доставчика и Потребителя, изразено в писмен вид;

4.13.6. едностранно с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;

4.13.7 при обективна невъзможност на Доставчика или Потребителя да изпълнява задълженията си;

4.13.8. при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

4.13.9. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да преустанови предоставянето на Услугата на Потребителя, в случай че установи, че предоставяните Услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

 

 5. Плащане

5.1. Доставчикътпредостявя Услугисрещу възнаграждение, дължимо от Потребителя, съгласно избрания от него абонаментен план. Всички плащания са окончателни.

5.2. За всяка Услуга Потребителят трябва да заплати цената, която е обявена в Интернет страницата към момента на заявяване на използването на Услугата. Цената на всяка Услуга може да се променя по усмотрение на Доставчика.  Информация за различните абонаментни планове и цените им, се намират на www.toskov.com

5.3. Доставчикът си запазва правото по свое усмотрение с рекламна цел или с цел да представи демо версия на Услугата да предвиди период, за който Услугите ще се предоставят безвъзмездно.

5.4. Заплащането на избраната от Потребителя услуга се извършва чрез избрания от него метод за плащане предварително. Потребителят има достъп до предлаганата от Доставчика услуга след заплащане на цената за нея.

5.5. Доставчикътпотвърждава получаването на плащането чрезактивиране на Услугатаи/или чрез друго подходящо потвърждение по електронен път.

5.6. Възможните методите за плащане са посочени на Интернет страницата и включват банков превод или електронна система за разплащане като PayPal, Skrill, ePay и др. С приемането на настоящитя Общи условия, Потребителят се съгласява, че е уведомен, че някои от електронните системи за разплащане теглят автоматично средства отсметките на клиентите, за което Доставчикътне носи отговорност.

5.7. Цената за Услугата остава фиксирана по време на стандартния срок за абонаментс продължителност един месец, освен ако не е договорено друго.За да продължи използването на Услугата за още един абонаментен период, заплащането на цената за новия абонаментен периодследва да бъде извършено не по-късно от 00.00ч. EET на датата, в която изтича текущия абонаментен период, освен ако не е договорено друго. Неплащането на Услугата за нов абонаментен период ще доведе до спиране на Услугата незабавно след изтичане на срока на текущия абонаментен план.

5.8. Потребителят има правото да се спре ползването на Услугата по време на абонаментния план и да уведоми Доставчика, че не желае да ползва абонамента за в бъдеще. В този случай Доставчикът не дължи възстановяване на цената на Услугата или други такси, заплатени от Потребителя.

5.9. Доставчикът си запазва правото да променя цените на Услугите и сроковете наабонаментите по свое усмотрение.

 

 6. Липса на право на отказ

6.1. С приемането на настоящите Общи условия и/или използването на Услуги, предоставяни от Доставчика, Потребителят се съгласява, че със започването на използване на абонаментния план, Услугата му е предоставена напълно и дава своето изрично предварително съгласие, че няма да има право на отказ, съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите.

6.2. С приемането на настоящите Общи условия и/или използването на Услуги, предоставяни от Доставчика, Потребителят потвърждава, че знае че ще загуби правото си на отказ, след като Услугата бъде предоставена от Доставчика.

 

 7. Копиране на информация

 7.1. Цялата информация, публикувана в сайта www.toskov.com, и получавана от Потребителя при използване на Услуга, е собственост на Доставчика.

7.2. Потребителят няма право да разпространява, да предава, да продава, копира или предоставя информация, получена чрез Интернет страницата или при използване на Услугата, на което и да е трето лице.

 

 8. Отговорност

8.1. Доставчикът не носи отговорност за непредоставяне на достъп до Услуга, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет.

8.2. Доставчикът не гарантира, че достъпът до Услуга ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му.

8.3. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством него.

8.4. Доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в Интернет страницата  електронни препратки, Доставчикът не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, включително връзка,  намиращи се на тези Интернет страници и ресурси или промени и актуализации на свързан сайт.Доставчикът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание.

8.5. Някои Услуги, предоставени чрез Интернет страницата може, но не е задължително да се предоставят от сайтове и организации от държави извън Европейския съюз. Използвайки продукт, услуга или функционалност, произхождаща от домейна www.toskov.com, Потребителят потвърждава и приема, че Доставчика може да споделя такава информация и данни с трета страна, с която Доставчика има договорно отношение да предостави искания продукт, Услуга или функционалност от името на Потребителя.

8.6. Доставчикът, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да било щети, загуба на информация, пропуснати ползи или др.,  предизвикани в резултат на употреба или не употреба на Интернет страницата и Услуга, като това е независимо от съществуването или не съществуването на предупреждения спрямо Доставчика.

8.7. Доставчикът няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва информацията, предоставена чрез Услугата, съответно не носи отговорност за това.

8.8. Услугите, предоставени от Доставчика са изцяло с образователна цел и за обща информация на Потребителя и НЕ гарантират какъвто и да било финансов резултат. Услугите, предоставени от Доставчика не представляват препоръка и/или съвет за покупка и/или продажба на какъвто и да е финансов инструмент или алтернативна валута. В случай на претърпени финансови загуби, вследствие използване на Услугите, Доставчикът не носи никаква отговорност.

8.9. Информацията поместена на сайта www.toskov.com не взема под вниманиеинвестиционните цели и финансовите възможности на отделните Потребители. Преди да Потребителят да предприеме каквито и да е действия въз основа на материалите и инфрмацията, поместени в Интернет страницата, трябва да прецени дали те са подходящи за него и, ако е необходимо, да потърси професионален съвет от трето лице. Цените на търгуваните инструменти, посочени в Услугата, могат да се повишат, както и да се понижат. Това може да доведе до загуби от страна на Потребителите. Предходни постижения и печалби, не са гаранция за бъдещ успех и резултатите не са гарантирани. Финансовите инструменти, търгувани на маржин основа, както и алтернативните валути носят висока степен на риск и може да не са подходящи за всички инвеститори. Преди да пристъпите към инвестиране, моля уверете се, че разбирате всички рискове, свързани с маржин търговията и друг тип борсова търговия.

 

 9. Обратна връзка

9.1. Всеки Потребител може да осъществи обратна връзка с Доставчика, за да поставя въпроси, да прави предложения и да получава информация.  Връзка може да се осъществи на посочения адрес на електронна поща в сайта, на телефонен номер, посочен в сайта и през контактната форма в секция “Контакт“.

9.2. Доставчикът е администратор на интернет сайта и съответно на полето за мнения и обсъждания. В изпълнение на тази своя функция може да премахне всякакви нецензурни и обидни квалификации, нарушаващи морала и добрия тон.

 

 10. Защита на лични данни. Политика за поверителност

10.1. „Трендлайн Пловдив“ ООД е регистриран администратор на лични данни, вписан в регистъра на Комисия за защита на личните данни. Контрол върху дейността, свързана със събиране, обработване и предоставяне на лични данни, упражнява следният държавен орган:

Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Тел: 02/91-53-518

Ел. поща: kzld@cpdp.bg

Уебсайт: www.cpdp.bg

10.2. Доставчикът предприема всички необходими законови мерки за защита личните данни на Потребителя. Настоящата политика обяснява по какъв начин се обработва информацията на посетителите на www.toskov.com

10.3. Съгласно настоящите Общи условия, за да се използват услугите, предлагани чрез Интернет страницата, е необходима регистрация с парола и електронна поща (e-mail). Регистрирането е напълно безплатно и става като се попълни формата за регистрация. При регистрацията Потребителят трябва да посочи e-mail и парола, три имена, телефон. При регистрацията си в сайта, Потребителятпредоставя посочените в предходното изречение данни доброволно и по собствено желание.

10.4. Използвайки Интернет страницата, Потребителятизрично се съгласява личните му данни да бъдат събирани и обработвани от дружеството съгласно Закона за защита на личните данни, като същевременно с това гарантира тяхната точност и достоверност.Потребителят също така декларира, че е бил информиран за типа лични данни, които се събират и обработват, за целите, за които ще бъдат използвани те, както и за неговите права за достъп, корекция, изменение или изтриване на лични данни.

10.5. Доставчикът предприема действия по събиране на лични данни на Потребителя, за да отговори на исканията му, които могат да включват: създаване на личен профил, получаване на Услуга, предоставяне на клиентско обслужване, за маркетингови дейности. Доставчикът не продава, наема, заема, търгува, или отдава каквато и да е лична информация, събрана в www.toskov.com, включително данни за членство или списъци с адреси на електронна поща. Всяка информация въведена от Потребителя в профила му в www.toskov.com ще бъде пазена и няма да бъде ползвана по начин, за който Потребителят не е дал съгласието си.

10.6. Потребителят има право да откаже личните му данни да бъдат използвани за търговски, рекламни или маркетингови цели. АкоПотребителят не желае данните да бъдат използвани за търговски, рекламни или маркетингови цели, може да се свърже с Доставчика на контактите, публикувани на www.toskov.com

10.7. Доставчикът предоставя личните данни, с които разполага, на трети лица (регистрирани в България или в друга държава-членка) само с оглед целите за сключване и изпълнение на договори за покупко-продажба от разстояние. На други трети лица, несвързани с търговската дейност Доставчика лични данни не се предоставят, освен ако в нормативен акт не е предвидено обратното или ако потребителят не даде изрично съгласие. Законът за защита на личните данни задължава всеки администратор на лични данни, в това число и Доставчика, да разкрие информация, изискуема по съдебен ред или по друг законов начин, или с цел предотвратяване на евентуално увреждане на лица или имущество. Със създаването на профил на Интернет страницата, Потребителят декларира, че е запознат, че че в определени случаи от Доставчика се изисква да разкрива информация:

  • ако това се изисква от закона;
  • в изпълнение на съдебен, регулаторен или друг официален акт или решение;
  • въз основа споразумение (ако има такова) между Доставчика и друг/и администратор/и на лични данни, в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни;
  • при дадени от Потребителя инструкции

10.8. Доставчикът не събира и не обработва данни, които разкриват расов или етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели, както и данни, които се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном.

10.9 Всеки Потребител има достъп и може да коригира, променя или изтрива части от свои лични данни чрез своя профил. Доставчикът ще запази неговите данни толкова време, колкото е необходимо за предоставянето на Услугите, използвани от Потребителя или дотогава, докато законът изисква това. След това потребителските лични данни ще бъдат изтрити.

10.10. Доставчикът може да променя разпоредбите по настоящия раздел по всяко време, като публикува нова версия на същата или на заместваща страница. Новата версия следва да влезе в сила от датата, на която е публикувана, като новата дата на влизане в сила следва да бъде посочена в дъното на страницата.

 11. Общи разпоредби

11.1 Потребителят може по всяко време да поиска заличаване на профила си. В този случай заличаването се извършва само след приключване на предоствяната Услуга.

11.2 Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, платени обезщетения, деловодни разноски, настъпили вследствие на предявени искове от трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията на Потребителя, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави и/или Интернет етиката. Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.

11.3 Страните декларират, че в случай, че е налице недействителност на отделни части от настоящите Общи условия, това няма да влече недействителност на настоящите Общи условия, като отделните недействителни клаузи ще се считат заместени по право от повелителни правила на закона.

11.5. Оплаквания и искания Потребителите могат да отправят директно до Доставчика на предоставените адрес на електронна поща в сайта, на телефонен номер, посочен в сайта и през контактната форма в секция „Контакт“. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от отношенията между страните, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд в град София.

11.6. Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от Потребителя или отбелязване в поле в уебсайта на Доставчика и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

11.7. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Потребители. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Потребителя и Доставчика, възникнали с валидно предоставена преди уведомлението Услуга. Актуалният текст на Общите условия може да бъде намерен винаги на www.toskov.com.

Доставчикът и Потребителят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези Общи условия ще има действие спрямо Потребителя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Потребителя не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля. Ако Потребителя не приеме Общите условия, Доставчикът има право да преустанови предоставянето на Услугата. Потребителят се съгласява, че всички уведомления на Доставчика във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Потребителя, при регистрацията за използване на Услугите. Потребителят на Услугата се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на тази разпоредба не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него. Потребителите, които използват Услугите без регистрация приемат новите общи условия от момента на използването след промяната им, без изрично уведомление за промяната.

 

11.8. За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

Настоящите Общи условия са приети от Управителя на „Трендлайн Пловдив“ ООД на 11.01.2018